МДР при міському голові  >> Положення МДР

ПОЛОЖЕННЯ про Молодіжну дорадчу раду при міському голові м.Шостки

Додаток

до розпорядження міського голови

від 11.06.07 № 29


1. Загальні положення.

1.1. Молодіжна дорадча рада при міському голові м.Шостки (надалі Рада) створюється з метою залучення дітей до прийняття рішень в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, що стосуються забезпечення прав дітей.

1.2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, іншими законодавчими актами, Конвенцією ООН про права дитини, Декларацією прав дитини, нормативно-розпорядчими документами центральних органів виконавчої влади, міської ради, обласної державної адміністрації, інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування та цим Положенням.

1.3.Рада створюється розпорядженням міського голови.

 

2. Основними завданнями Ради є:

2.1.Забезпечення прав і свобод дітей відповідно до положень Конвенції ООН про права дитини, міжнародних нормативно - правових актів та чинного законодавства України.

2.2.Підтримка громадських ініціатив, спрямованих на поліпшення становища дітей та підвищення їх ролі у суспільстві, розбудову м.Шостка, як міста, дружнього до дитини.

2.3.Залучення дітей до участі у місцевому самоврядуванні, державотворчих процесів та становлення громадянського суспільства в Україні, підняття дитячої активності.

2.4.Вивчення, аналіз і прогнозування соціальних і морально-політичних процесів у дитячому середовищі.

 

3.Рада відповідно до покладених на неї завдань:

3.1.Вносить пропозиції, спрямовані на поліпшення становища дітей в місті. Бере участь в обговоренні і прийнятті рішень, що стосуються дітей. Розглядає .проекти нормативних документів та рішень, надає свої висновки та забезпечує врахування думки дітей у процесі їх виконання.

3.2.Налагоджує взаємодію органів виконавчої влади, місцевого самоврядування з громадськими організаціями з питань планування і проведення роботи з дітьми.

3.3.Бере участь в підготовці щорічного „Звіту (Доповіді) про становище дітей у місті.

З.4.Систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

 

4. Рада має право:

4.1 .Запрошувати на свої засідання керівництво міськради, керівників структурних підрозділів міської ради, громадських організацій.

4.2.0тримувати від органів виконавчої влади офіційну інформацію для реалізації своїх завдань.

4.3.Подавати пропозиції щодо поліпшення становища дітей та захисту їх прав.

4.4.Скликати наради, "круглі столи" з питань, що належать до її компетенції.

4.5.Залучати до своєї роботи представників органів виконавчої влади, ЗМІ, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців.

 

5. Організація діяльності Ради:

5.1.Основною формою роботи Ради є її засідання, які проводяться не менше одного разу на квартал.

5.2.Голова Ради та її члени працюють на громадських засадах.

5.3.Ухвала вважається прийнятою, якщо за неї проголосувало більше половини членів Ради.

5.4.Ухвали Ради оформляються у вигляді протоколів та мають рекомендаційний характер.

5.5. Рекомендації та пропозиції, надані Радою, є обов'язковими для розгляду відповідними органами державної влади та місцевого самоврядування та оприлюднення в засобах масової інформації, які фінансуються з державного або місцевих бюджетів.

 

Керуючий справами виконкому                                                       О.М.Кравченко